Những câu nói về tiền mà hồi bé, bạn thường được nghe hay cách dạy của Bố Mẹ về tiền, đâu đó sẽ tác động tới niềm tin về tiền của bạn ở hiện tại. Healing Money không phải là chữa lành mà là hành trình cùng nhìn lại và thay đổi những niềm tin đang giới hạn bạn về tiền.