Với nguyên lý cốt lõi 'tập trung vào hiện tại', bảng tài chính giúp bạn hiểu rõ: Dòng tiền của bạn đang ở trong trạng thái nào? Và khi có nguồn tiền đến với bạn, số tiền đó sẽ được phân bổ ra sao