Bên trong mỗi chúng ta luôn có sẵn câu trả lời mình cần. Lắng nghe những audio để nhắc mình: Hãy cảm nhận và kết nối với sự thông thái trong bạn, ngay lúc này.